ปรึกษาวีซ่า

Asia Language Center มีบริการรับปรึกษาและซัพพอร์ตชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเข้ามาในญี่ปุ่นและการยื่นวีซ่า ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฏหมายโดยเฉพาะเป็นผู้ให้คำปรึกษา สำหรับนักเรียนในโรงเรียนของเรา
มีการให้คำปรึกษา ฟรี  สามารถติดต่อได้ทุกเมื่อ

เช่น・・・

กรณีแต่งงานกับคนญี่ปุ่น ต้องการให้คู่สมรส (สามี ภรรยา) มาญี่ปุ่น

กรณีที่คนญี่ปุ่นแต่งงานกับชาวต่างชาติ ปกติแล้ว จะต้องดำเนินการขอวีซ่าประเภท ( คู่สมรสชาวญี่ปุ่น) แต่ทว่าผู้ที่แต่งงานแล้วจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้รับวีซ่าอย่างแน่นอน ทางเราสามารถให้คำแนะนำ
อธิบายข้อควรระวัง ไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและแต่ละกรณีได้

บุคคลที่ต้องการให้คู่สมรส (สามี ภรรยา) และลูกคนไทย มาญี่ปุ่น

คนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ที่มีความประสงค์ให้คู่สมรส(สามี ภรรยา) และลูกคนไทย มาญี่ปุ่นจะต้องทำการยื่นขอวีซ่าประเภท (คู่สมรสของผู้ที่ได้รับวีซ่าถาวร) (ผู้ตั้งถิ่นฐาน) และ (วีซ่าครอบครัว) อื่นๆ วีซ่าประเภทนี้ก็มีข้อควรระวังหลายประการ ทางเราสามารถให้คำแนะนำอธิบายข้อควรระวัง ไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและแต่ละกรณีให้ได้เหมือนกัน

กรณีที่หย่า แล้ววีซ่าจะเป็นอย่างไร

เช่น แต่งงานกับคนญี่ปุ่น อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและมีวีซ่า (คู่สมรสชาวญี่ปุ่น) แต่ได้มีการหย่าร้างเกิดขึ้น ในกรณีถ้าไม่มีการแต่งงานใหม่จะไม่สามารถต่อวีซ่าได้  ซึ่งกรณีนี้เหมือนกับกรณีที่ได้แต่งงานกับบุคคลที่มี
วีซ่าทำงานในญี่ปุ่นและมีวีซ่าประเภท (วีซ่าครอบครัว)  เพราะฉะนั้นจะต้องหาทางเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภท
อื่น หรือว่าเลือกที่จะกลับประเทศไป

 กรณีที่หย่าร้างแล้วและไม่รู้ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทใดได้บ้าง และสามารถเปลี่ยนวีซ่าได้ตามที่  ต้องการหรือไม่ ทางเราสามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคลได้

ผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจเป็นของตนเองในญี่ปุ่น

กรณีที่คนต่างชาติ(คนไทย)มีความประสงค์จะทำการค้า ธุรกิจ หรือตั้งบริษัทขึ้นเองในญี่ปุ่นจำเป็นที่จะต้องมีวีซ่าประเภท (การบริหาร) ในกรณีนี้ก็มีข้อกำหนดหลายเรื่องที่ต้องระวัง และทางเราจะมีคำแนะนำอธิบาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทให้อีกด้วย

*ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างถาวร(ผู้ที่มีวีซ่าถาวร) ผู้ที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น หรือผู้ที่แต่งงานกับผู้ที่มีวีซ่า
ถาวรหรือแต่งงานกับผู้ที่มีวีซ่าการตั้งถิ่นฐานอยู่ในญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการขอวีซ่าประเภทการบริหารนี้สามารถทำงานอะไรก็ได้ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

บุคคลที่ต้องการทำงานในญี่ปุ่น

กรณีที่คนต่างชาติ(คนไทย)ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นโดยได้รับเงินเดือนนั้น จำเป็นจะต้องมีวีซ่าทำงาน  ซึ่ง
วีซ่าทำงานนี้จะมีหลายชนิด และวีซ่าแต่ละชนิดจะมีข้อจำกัด ข้อควรระวังที่แตกต่างกันออกไป  เช่น
วีซ่าประเภทกุ๊ก หรือวีซ่าประเภทล่าม แปล  ทางเราจะมีการให้คำแนะนำตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

*ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอย่างถาวร(ผู้ที่มีวีซ่าถาวร) ผู้ที่แต่งงานกับคนญี่ปุ่น หรือผู้ที่แต่งงานกับผู้ที่มีวีซ่า
ถาวรหรือแต่งงานกับผู้ที่มีวีซ่าการตั้งถิ่นฐานอยู่ในญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องดำเนินการขอวีซ่าประเภทการบริหารนี้สามารถทำงานอะไรก็ได้ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

บุคคลที่ต้องการยื่นขอวีซ่าถาวร (ใบอนุญาตผู้พำนักถาวร)

บุคคลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนานหลายปี มีแนวโน้มที่จะขอวีซ่าประเภทอาศัยถาวรได้ เช่น แต่งงานกับคนญี่ปุ่นและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น  ทำงานและอาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งจะมีข้อกำหนดและจำนวนระยะเวลาที่อาศัย อยู่ในญี่ปุ่นที่แตกต่างกัน  หากบุคคลใดที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าประเภทถาวรหรือมีคิดว่ามีแนวโน้มที่จะ
สามารถขอได้ กรุณาติดต่อเรา

ข้อมูลข้างต้น ทางเรารับทำหน้าที่จัดการสร้างเอกสารและดำเนินการยื่นเอกสารแทนให้โดยมีการคิดค่า
บริการ  ยกเว้นนักเรียนใน
Asia Language Center จะมีส่วนลดให้เป็นกรณีพิเศษ  รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ